„Дентал Кеър Център“

I. Защо да се запознаете с политиката за обработван и защита на лични данни на

пациенти, прилагана от „Дентал Кеър Център“?

„Дентал Кеър Център“ обработва лични данни във връзка с предоставяните здравни
услуги. Ако сте наш пациент, това означава, че ние съхраняваме и използваме в рамките
на нашата работа данни за Вашето име, ЕГН, телефон за връзка, e-mail и Вашето
здравословно състояние. Тази политика има за цел да разясни защо тези лични данни са
ни необходими, за да вършим своята работа и да се грижим за Вашите зъби, венци и

общото Ви здраве съобразно нашата специализация и умения.

В израз на нашия ангажимент да гарантираме най-високата степен на защита на Вашите
лични данни, ние сме изготвили вътрешни правила и спазваме стриктни процедури за
контрол върху обработването на лични данни, които са съобразени с изискванията на
Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). По-долу в тази политика можете
да намерите отговор на всички основни въпроси относно извършваното от нас
обработване на лични данни – за какви цели са ни необходими данните, на какво
основание и за какъв срок. Тук можете да проверите какви са Вашите права във връзка с
обработваните от нас лични данни и как да се свържете с нас, за да ги упражните.
Ако не можете да намерите отговор на някой от своите въпроси, свързани с
обработването на лични данни, в рамките на тази политика, можете да се свържете с нас
по посочените по-долу начини.

II. Данни „Дентал Кеър Център“– гр. София, бул. „Арсеналски“ 2, ет. 3,


„Дентал Кеър Център“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано

и действащо съгласно законите на Република България.

Нашият адрес е: гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. „Джеймс Баучър“ № 114, офис № 5
За въпроси, свързани с извършваното обработване на лични данни, можете да се
свържете с нас, както следва:

 1. На място на адреса на клиниката в рамките на работното ни време
 2. На телефон : 02 494 97 97 в рамките на работното ни време
 3. Чрез електронна поща на адрес office@dentalcare.bg
  III. Коя информация представлява лични данни и защо „Дентал Кеър Център“ я

обработва

И прилага своите стандарти за конфиденциалност по отношение на всяка информация,
която ни стане известна в хода на нашата дейност. Независимо от това, тази политика
има отношение конкретно към защитата на личните данни – и гарантиране правата на

лицата, за които те се отнасят.

Личните данни, които са предмет на тази политика, включват всяка информация, която
се отнася до конкретно физическо лице и може да включва име, адрес, данни за контакт
(телефонен номер, електронен адрес), както и здравословно състояние, включително
данни за изследвания, фотоснимки, рентгенови снимки.
В някои случаи личните данни, които обработваме, може да не са достатъчно, за да
определим до кое лице се отнасят – например данни за електронна поща, записи от
нашата система за видеонаблюдение, данни за посещения на нашия уебсайт. По
отношение на тези данни прилагаме същите стандарти за защита, както и по отношение
на всички други, но за да упражнявате правата си по т. VI от тази политика по
отношение на такива данни, ще трябва да ни съдействате, за да можем да Ви
идентифицираме. По отношение на данни, които не позволяват Вашето
идентифициране – включително анонимизирани фотоснимки, рентгенови снимки и
данни от изследвания или от проведено лечение – е възможно същите да бъдат
използвани за целите на научни изследвания, провеждане на семинари и обучения и т.н.
В такива случаи ще бъдат предприети всички необходими мерки за гарантиране, че
данните са анонимизирани. Информация, която съдържа Ваши лични данни, може да
бъде разкривана само с Ваше предварително съгласие.
Не са лични данни информацията за контакти с юридически лица – търговска фирма,
адрес за контакт, офисни телефони и електронни адреси и т.н. – като по отношение на
тези данни не се прилагат правилата по т. VI от тази политика.
Вашите лични данни са ни необходими, за да можем да предоставяме нашите услуги,
включително и конкретна информация за Вашето здравно състояние. Без тази
информация не можем да гарантираме качеството на извършваната от нас медицинска
диагностика и предоставяните здравни услуги – затова ако не желаете да я
предоставите, ние не можем да поемем извършването на тези услуги. В рамките на
нашата работа не се вземат автоматизирани решения по отношение на Вас като наши
пациенти и при обработване на Вашите лични данни.
Данните за контакт с Вас може да бъдат използвани и за да Ви предоставим
информация за други здравни услуги, които предлагаме. Условие е да имаме Вашето
съгласие за такова използване.
Всички основни цели, за които обработваме Вашите лични данни са посочени в
следващата точка.

IV. На кого предоставяме Вашите лични данни


Ние изпълняваме сами нашите здравни услуги. Независимо от това, конкретни
медицински пособия може да бъдат изработени от други лица, като ние ще предоставим
информация само за Вашето здравно състояние, без данни за Вашата
идентификация,.Единствено за изработка на коронки, местопазители, шини изпращаме
индивидуален отпечатък с имената на пациента.
Освен това ние предоставяме данни за самоличността на нашите пациенти на нашето
счетоводство. Достъп до съхраняваните от нас лични данни има и лицето, което
извършва IT поддръжка, дружеството, която се занимава с реклама и управление на
фейсбук старницата, зъботехническата лаборатория, счетоводното дружество, както и
дружеството, което съхранява нашия архив.

Когато Ви е необходим болничен или извинителна бележка за отсъствие от училище,
Вашите лични данни ще бъдат предоставени на НОИ съобразно изискванията на
закона.
По отношение на всички лица, на които предоставяме Вашите лични данни, ние
гарантираме прилагането на най-висок стандарт за опазване на поверителност, както и
най-кратки срокове за реакция, когато се налага да се реагира във връзка с Вашите
права по т. VI от тази политика.

V. За какви цели и за какъв срок обработваме лични данни

 1. Във връзка с нашите здравни услуги
  Вашите лични данни са ни необходими за идентифицирането Ви като пациент, за да
  можем да Ви запишем час за преглед и да Ви напомним за него.
  За извършване на медицинска диагностика с оглед предложение за лечение и
  изпълнение на лечението, ако го приемете, ние обработваме и данни за Вашето
  здравословно състояние – включително за да преценим Вашето състояние, как ще Ви
  понесе лечението и дали е необходимо допълнително такова. Данните за Вашето
  здравословно състояние се ползват със специална закрила от Общия регламент за
  защита на личните данни, като ние гарантираме, че те ще бъдат използвани само за
  целите на Вашето лечение. Единствено в случаите, в които имаме Вашето съгласие, ще
  можем да използваме тези данни с оглед предложения за бъдещи здравни услуги.
  В тази връзка, ние ще предоставяме данните за Вашето лечение, включително
  препоръки по време и след приключване на същото чрез посочения от Вас електронен
  адрес. При промяна на този адрес, следва да ни уведомите своевременно, за да можем
  да предоставим данните на коректния адрес.
  Направените в хода на Вашето лечение фотоснимки и рентгенови снимки са обект на
  авторско право на „Дентал Кеър Център“, но и са предмет на лекарска тайна. Затова
  фотоснимки и рентгенови снимки, които съдържат Ваши лични данни могат да бъдат
  използвани за цели, несвързани с Вашето диагностициране и лечение само с Ваше
  съгласие. Снимки, които са анонимизирани и не позволяват Вашето идентифициране,

могат да се използват без да е необходимо изрично съгласие.

За тази цел ще обработваме Вашите лични данни за срока на предоставянето на здравни
услуги, както и ще ги съхраняваме за допълнителен срок от 6 години след неговото
приключване с оглед гарантиране качеството на предоставените здравни услуги. Ако в
този срок Ви предоставим допълнителни здравни услуги, то срокът от 6 години за
изтриване на Вашите лични данни ще тече от приключване на последните здравни
услуги, които сме Ви предоставили. Когато предоставяме гаранция на монтирани
медицински изделия и други, то срокът на обработване на данните е равен на срока на
гаранцията, удължен с 6 години.

 1. За изпълнение на законови задължения
  Вашите данни следва да бъдат обработвани за целите на нашето счетоводство
  съобразно разпоредбите на Закона за счетоводството.
  Съгласно чл. 12 от Закона за счетоводството на хартиен и/или на технически носител в
  предприятието се съхранява информация в следните срокове: счетоводни регистри и
  финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи

финансови инспекции – 10 години; всички останали носители на счетоводна
информация – 3 години.
Съгласно Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и
диспансеризацията личните данни се съхраняват за срок от 3 години след приключване
на лечението, като след това тези на електронен носител подлежат на архивиране – а
тези на хартиен носител се унищожават.

 1. За целите на организацията на работата и реда в клиниката и за защита на
  „Дентал Кеър Център“

  .Събраните лични данни могат да бъдат използвани и във връзка с организацията на
  нашата работа, защитата на нашия персонал и на нашите права и законни интереси. В
  тази връзка данните, включително записите от камерите за видеонаблюдение, ще бъдат
  използвани само при необходимост, включително и за случаите на изясняване на
  инциденти на територията на клиниката или такива с участие на нашия персонал.
  Събраните в тази връзка данни по правило няма да бъдат съхранявани повече от 2
  месеца от момента на създаването им, но в някои случаи този срок може да е по-дълъг,
  включително ако информацията следва да бъде представена органите на МВР или
  съдебната власт.
 2. За целите на представяне на нашите услуги
  Можем да използваме Вашите лични данни и конкретно записаните телефон и e-mail
  адрес, за да Ви предоставим информация за нашите услуги, организирани събития, да
  Ви представим нашия нюзлетър или да Ви изпратим напомняне, че е време за нов
  профилактичен преглед. С оглед определяне на срока за нов профилактичен преглед,
  можем да използваме данни за Вашето здравословно състояние – конкретно дали
  страдате от парадонтоза, за да съобразим как следва да бъде определен срокът за
  следващ профилактичен преглед.
  Използването на лични данни за тази цел зависи изцяло от Вашето съгласие, като ще Ви
  помолим да го дадете писмено. Ако не ни предоставите Вашето съгласие да използваме
  Вашите лични данни за посочената цел, това няма да се отрази по никакъв начин на
  предоставяните от нас здравни услуги. В случаите, в които нямаме предоставено
  съгласие просто няма да можем да Ви предоставяме посочената по-горе информация.
  По всяко време можете да оттеглите Вашето съгласие, като ние незабавно ще спрем да
  използваме Вашите лични данни за посочените цели.
 3. За целите на представяне на нашите услуги с оглед персоналните Ви нужди
  В случай че желаете при изпращането от наша страна на напомняния и информация за
  предлаганите от нас услуги, да вземем предвид Вашите конкретни нужди от
  профилактика и лечение, ще ни бъде необходима информация за Вашата възраст и
  стоматологичен проблем -Това се определя от лекуващия лекар
  Взимайки предвид персоналните Ви нужди, ще избегнем изпращането на информация,
  която не Ви касае и ще определим периодичността, в която да Ви напомняне за
  необходима профилактика или лечение.
  VI. Какви са Вашите права във връзка с обработваните от нас лични данни

По всяко време, докато обработваме Вашите лични данни, Вие имате право на
следното:

 1. Да получавате информация за това какви Ваши лични данни обработваме и за
  какви цели

  По правило тази информация ще бъде предоставена при започване на работа, но по
  всяко време можете да отправяте запитвания в тази връзка.
 2. Да искате да коригираме неверни или неточни Ваши лични данни
 3. Да искате да изтрием Вашите лични данни
  Когато няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, Вие можете
  по всяко време да искате да изтрием цялата информация за Вас, която съхраняваме. Ако
  ние сме приключили възложените от Вас здравни услуги и нямаме законово задължение
  да запазим тази информация, тя ще бъде изтрита.
 4. Да искате да съхраняваме Вашите лични данни, без да ги обработваме по друг
  начин

  Ако няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, но не искате
  те да бъдат изтрити – например с оглед бъдещо лечение – по всяко време можете да
  поискате да спрем всяка друга форма на обработване и само да съхраняваме Вашите
  данни. В този случай ще можем да ги обработваме само с Ваше съгласие или по силата
  на закона.
 5. Да искате да Ви предоставим Вашите лични данни
  Ако искате второ мнение или просто да получите копие от всички данни, които
  обработваме за Вас, винаги можете да поискате това. В този случай трябва да посочите
  дали можем да Ви предоставим данните на хартиен носител или на електронен носител
  в стандартен файлов формат (.pdf, .doc).
 6. Да възразите срещу обработването на Вашите лични данни
  Когато обработваме Вашите лични данни с оглед защита на интересите на клиниката,
  по всяко време можете да възразите срещу обработването. Ако обработването се
  извършва за целите на изпращане на търговски съобщения или друга подобна
  информация, то незабавно ще бъде преустановено. Ако с обработването защитаваме
  друг наш законен интерес, ще направим преценка дали можем да спрем обработването
  или не.
  За да упражните, което и да е от посочените права, молим да ни изпратите на хартиен
  носител или чрез e-mail съответен попълнен от Вас формуляр. Самият формуляр
  можете да намерите на следния адрес:
  Дори искането Ви да не е на посочения формуляр, ние ще го разгледаме, ако можем да
  Ви идентифицираме и да разберем кое от посочените права упражнявате. Молим Ви да
  посочите данни за контакт с Вас – e-mail и/или телефонен номер, ако е необходимо да
  уточним нещо по Вашето искане.

Искането Ви ще бъде разгледано в срок от 1 месец. Ако имаме затруднения при
изпълнението на Вашето искане, този срок може да бъде удължен с до 2 месеца, като
ние поемаме ангажимент да Ви уведомим за това удължаване в рамките на 1 месец от
получаване на Вашето искане.
Искането Ви може да бъде отхвърлено в следните случаи:

 • Ако не можем да Ви идентифицираме;
 • Ако не обработваме Ваши лични данни;
 • Ако има законова пречка да бъде изпълнено;
 • Ако имаме законен интерес, който е достатъчно значим, за да бъде отхвърлено Вашето
  искане;
 • Ако от Ваша страна са постъпили голям брой искания за кратък период от време.

Независимо от всичко посочено, по всяко време можете да изисквате информация за
това как съхраняваме Вашите лични данни. Ако считате, че нарушаваме Вашите права,
можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която
осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни.

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Приемна – работно време 9:00 – 17:30 ч.
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg